Podjęcie decyzji o rozstaniu stanowi zawsze bardzo emocjonalną kwestię. Zwłaszcza, jeśli zainteresowane strony pozostają ze sobą w związku małżeńskim czy też posiadają ze związku dzieci.

Rozstanie często wiąże się z podjęciem decyzji o tym, jak ma wyglądać przyszłość samego zainteresowanego, ale także męża, żony, czy też pozostałych członków rodziny – przede wszystkim małoletnich dzieci. Decyzja ta nie pozostaje bez wpływu na wspólny majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa, a także decydowanie o wielu innych istotnych kwestiach dotyczących rodziny.

Niestety w tej skomplikowanej sytuacji nieraz zdarza się, że po prostu nie wiemy, czy decydować się na rozwód z obecnym partnerem, czy też lepszym rozwiązaniem byłaby separacja. Zatem czym różnią się rozwód i separacja? Jakie cechy są natomiast wspólne dla obydwu instytucji prawnych?

Najprościej rzecz ujmując separacja jest możliwa, gdy sytuacja w małżeństwie nie jest jeszcze definitywnie zamknięta, gdy rozkład pożycia pomiędzy małżonkami jest zupełny na daną chwilę, ale nie ma charakteru trwałego i istnieje szansa na poprawę wzajemnych relacji. W tej sytuacji każdy z małżonków może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji.

Jeśli małżonkowie nie posiadają dzieci, wówczas sąd może orzec separację jedynie na podstawie zgodnego żądania małżonków. Gdy w małżeństwie są jednak dzieci możliwość ustalenia separacji między małżonkami jest uzależniona przede wszystkim od ich dobra. Sąd ma także na względzie zasady współżycia społecznego.

Natomiast w sytuacji, gdy małżonkowie nie są zgodni, co do tego czego chcą, jeden z nich żąda rozwodu, podczas gdy drugi separacji, a żądanie rozwodu jest uzasadnione, sąd orzeka co do zasady rozwód.

Orzeczenie rozwodu jest możliwie w razie zupełnego oraz trwałego rozpadu małżeństwa. Innymi słowy, jeśli nie ma widoków na utrzymania małżeństwa i strony nie są w stanie się porozumieć, co do dalszego wspólnego życia, warto rozważyć możliwość złożenia do sądu pozwu o rozwód. Sąd jednak podobnie, jak przy separacji będzie brał pod uwagę dobro małoletnich dzieci, a także zasady współżycia społecznego. Istotnym jest również, że jeśli z żądaniem rozwodu wystąpi małżonek wyłącznie winny, wówczas sąd może odmówić rozwiązania małżeństwa w tym trybie.

W razie podjęcia decyzji o rozstaniu należy także pamiętać czy to, w przypadku pozwu o separację, czy też pozwu o rozwód, sąd ma możliwość rozstrzygania, kto ponosi winę za zaistniałą sytuację, a także orzekania o władzy rodzicielskiej nad dziećmi i kontaktach z nimi, a także o obowiązku alimentacyjnym rodziców względem dzieci.

Odnośnie natomiast zasadniczych różnic w przypadku orzeczenia rozwodu czy też separacji, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest jednoznaczne z tym, że byli małżonkowie mogą wstąpić w nowe związki małżeńskie, podczas gdy w trakcie separacji jest to niedopuszczalne, bowiem formalnie strony nadal pozostają małżeństwem.

Z powyższych względów obowiązek wzajemnego wsparcia jest znacznie szerszy w przypadku małżonków pozostających w separacji niż w przypadku orzeczenia rozwodu, który definitywnie unicestwia związek małżeński. Decyzja o rozwodzie, czy też separacji nie pozostaje także bez wpływu na relacje majątkowe stron, ewentualne postępowanie spadkowe, możliwość skorzystania z zasiłków oraz wielu innych kwestii natury finansowej.

Jak widać, powyższe rozstrzygnięcia mają ze sobą sporo wspólnego, ale cechują je także zasadnicze różnice. Dlatego też, jeśli potrzebujesz wsparcia i nie wiesz, które z rozwiązań byłoby dla Ciebie, jak i Twojej rodziny najlepsze, skontaktuj się z nami. Twoja decyzja o rozstaniu rzutuje bowiem na wiele istotnych kwestii dotyczących członków rodziny, jaką dotychczas udało Ci się stworzyć, generuje szereg obowiązków, ale także daje liczne prawa.