Będąc rodzicem dziecka, zwłaszcza małoletniego, zazwyczaj martwimy się o jego prawidłowy rozwój, staramy się zapewnić mu najlepszy byt oraz przyszłość, snując plany o dobrej szkole, wyjazdach, nauce języków obcych…

Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy okazuje się, że być może będziesz samotnym rodzicem, ponieważ Twoja druga połowa ma inny plan na życie, w którym niekoniecznie jest miejsce dla Ciebie i Waszego dziecka. Jak sprawić, aby plany o dobrej przyszłości, chęć zapewnienia dziecku najlepszego rozwoju nie spełzły na niczym?

Nie zapominaj, że na każdym z rodziców spoczywa obowiązek – w najszerszej postaci – w zakresie zapewnienia dziecku prawa do takiego samego poziomu w życiu, jaki mają jego rodzice. Obowiązek ten może być realizowany poprzez zapłatę na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego, ale również wykonywanie bieżącej opieki nad dzieckiem, jego wychowywanie oraz dbanie o jego codzienny właściwy rozwój. W razie braku dobrowolnego wywiązywania się jednego z rodziców ze wskazanych powyżej obowiązków istnieje możliwość dochodzenia wskazanych uprawnień przed właściwym sądem.

Każdy z rodziców powinien dołożyć należytej staranności, aby spełniać usprawiedliwione potrzeby swojego dziecka, mając również na uwadze swoje możliwości zarobkowe. Należy przez to rozumieć, że każdy z rodziców powinien uczestniczyć w wydatkach związanych z utrzymaniem i wychowywaniem dziecka w takim zakresie, na jaki pozwala mu poziom jego wykształcenia, wykonywana praca i osiągane z tego tytułu zarobki (bądź takie wynagrodzenie, które mógłby osiągnąć, gdyby nie przebywał na nieuzasadnionym zwolnieniu lekarskim, czy też zasiłku dla bezrobotnych…).

Dlatego też od poziomu życia rodzica zależy potencjalna wysokość świadczenia alimentacyjnego, jakie przysługuje dziecku. Rodzic, który utrzymuje się z przeciętego wynagrodzenia w skali miesiąca i mimo dołożenia należytych starań nie jest w stanie uzyskać wyższych dochodów, nie powinien zostać zobowiązany do wypłaty na rzecz dziecka alimentów w kwocie, która znajduje się poza jego realnym zasięgiem (uwzględniając także jego uzasadnione koszty utrzymania). Natomiast rodzic, który zarabia i wydatkuje znacznie więcej niż „najniższa średnia krajowa” powinien wziąć pod uwagę, iż roszczenie alimentacyjne, które ma zaspokoić potrzebę dziecka w postaci lekcji baletu, nauki języków obcych czy też nauki jazdy konnej jest zupełnie naturalną oraz usprawiedliwioną potrzebą dziecka. Zwłaszcza jeśli przed rozstaniem rodziców dziecko systematycznie korzystało z tego typu zajęć, generując dodatkowe nierzadko bardzo wysokie koszty…

Warto zatem pamiętać, że uzasadnione potrzeby dziecka rosną więc wraz ze wzrostem poziomu życia rodziców.

Niezależnie od powyższego nie można także pomijać istotnej okoliczności, że usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców to jedna kwestia, podczas gdy z perspektywy potencjalnego procesu sądowego niezwykle ważnym jest, aby wykazać, innymi słowy udowodnić, właśnie te usprawiedliwione potrzeby syna czy też córki. Nie wystarczy bowiem samo powołanie się przed sądem, że dziecko chodzi na dodatkowe zajęcia, bądź jego miesięczny koszt utrzymania wynosi jakąś konkretną kwotę stanowiącą sumę poszczególnych wydatków. Jeśli rodzic chce zabiegać na rzecz dziecka o świadczenie alimentacyjne w kwocie odpowiadającej jego rzeczywistym potrzebom, powinien się odpowiednio przygotować do sprawy i udokumentować niezbędne potrzeby swojej pociechy.

Każde postępowanie sądowe jest inne, co wynika przede wszystkim z różnych sytuacji życiowych dziecka, jego rodziców oraz potrzeb dnia codziennego. Wobec czego nie ma jednej skutecznej metody dochodzenia alimentów od zobowiązanego do tego świadczenia rodzica. Tym bardziej, że na ich wysokość wpływ ma w rzeczywistości wiele różnorodnych czynników. Ponadto może okazać się konieczne ustanowienie zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych dla Twojego dziecka, zwłaszcza wówczas, gdy szykuje się długotrwałe oraz żmudne postępowanie sądowe. Warto zatem zadbać o to, aby w czasie trwania postępowania przed sądem, Twojemu dziecku zapewnić środki na prawidłowy rozwój, do czasu zakończenia procesu. Zatem jeśli potrzebujesz pomocy, śmiało skontaktuj się z Nami.